Бързи кредити само с лична карта

При оценка на кредитните заявки банките на Запад отделят особено внимание на оценката на машините, съоръженията, инструментариума и другите продуктивни елементи от материален кредити срещу лична карта характер във фирмата на кредитоискателя. Банката изхожда от схващането, че в условията на бурен технически растеж основните фондове във всеки отрасъл са подложени на бързо морално остаряване, естествено износване и амортизиране. Ето защо, тя внимателно анализира поведението на своя клиент в тази област и оценява напр. като негово преимущество факта, кредити без трудов договор че той относително скоро след придобиването отново продава инвестиционните стоки, за да освободи собствен капитал за покупки на нови машини и съоръжения, съотв. да получи възможност да обслужва по-добре заетите финансови ресурси чрез високите амортизационни отчисления върху новите основни фондове. И обратно – колкото по-дълго дадена фирма използва едно и също оборудване, толкова повече намалява неговата стопанска рентабилност и расте рискът от ползването на морално остаряла техника и технологии.
Естествено, има и отделни отрасли, където това правило подлежи на корекции – напр. в минно-добивната промишленост, в полиграфията и някои Други.
В годишните отчети на фирмата обикновено се съдържа информация за състоянието на машините и съоръженията (напр. дават се сведения за производството на даден основен фонд, съотв. за времето на придобиването му от фирмата) – дата на производство, цена, норма и вид на амортизационните отчисления по закон, обща кумулативна стойност на тези отчисления до момента, дата на придобиване и (евент.) дата на препродажба, преоценка и т.н.
В стопанското законодателство на ФРГ напр. за фирмите на капитала е задължително отразяването в общодостъпните отчетни документи на състоянието на машините и оборудването като част от тяхната обща материална ‘субстанция”. Ето защо кредитният инспектор може да получи една добра първо- начална обща представа още от прегледа на фирмените документи. Тази представа се допълва от впечатлението, което му дава посещението на кредит без трудов договор фирмата на място. Колкото повече се обсъждат въпросите, свързани с основните фондове на кредитоискателя и колкото по-внимателно се оценяват използваните основни фондове на място, толкова по-добра ще бъде окончателната оценка на банката по този важен въпрос.
Друг инструмент в случая може да бъде оценката на инвестициите на фирмата. Банката трябва да се интересува напр. от “графика” на инвестициите за възможно по-дълъг времеви период и за техните насоки. Търси се система (философия) в инвестиционната дейност – напр. дали тя е за усъвършенстване на наличната техника, дали е за малки допълнения на инсталираните основни фондове, дали е за реконструкция и модернизация, дали е за разширяване на капацитета на производството и т.н. Информацията тук може да бъде основа за относително лесното заключение на евентуалния кредитор каква е технологичната политика на неговия потенциален клиент. Допълваща кредити без поръчител информация пък дават намеренията на клиента за бъдещи стъпки в тази област които би трябвало да се съдържат в кратко- и средносрочните инвестиционни планове на
‘ Като правило, сроковете за амортизиране на основните фондове в напредналите пари на заем срещу лична карта индустриални държави са твърде кратки и високите отчисления по закон дават възможност на фирмата да обслужва нови кредити. Бел. авт.
фирмата. Често тя се съдържа в годишните отчети на фирмите на капитала в региона на ЕС.
В развитите пазарни икономики видът и стойността на осъществените през годината инвестиции се отразяват в отчетите на ежегодния одит. Интересът на банката в тази посока се основава на убеждението, че инвестициите във фирмата всъщност са тази основа, върху която могат да бъдат изграждани очакванията за кредит без доказване на доход бъдещи постъпления (печалби). В условията на силна конкуренция и ускорена технологична динамика очаквани постъпления могат да бъдат реализирани само на базата на нови инвестиции, а последните, от своя страна, са критерий за продуктивността на използваните технологии и ефективността на производството. Ако даден предприемач дълго кредити без поръчител и без превод на работна заплата се е въздържал от нови инвестиции, за да “пести” и днес работи с морално остаряло и технически несъвършено оборудване, твърде вероятно е съвсем скоро той да бъде принуден от обстоятелствата да произвежда по-скъпо от конкуренцията и при това – по- некачествено. Следващата таблица дава поглед върху основните параметри, по които банките изчисляват и анализират инвестиционни фактори във фир- мите-кредитоискатели.

Бързи кредити без трудов договор

При оценката на този кръг въпроси банките на Запад изхождат от схващането, че наличието на отделни модерни и високопроизводителни машини, производствени участъци и даже цели технологични линии при фирма- та-кредитоискател не е достатъчно условие за постигането на висока обща ефективност и качество. Единствено умелата комбинация на техника, технология и процеси в производството осигурява високо кредити без трудов договор постоянно качество на продукцията, обща ефективност и ниски разходи. Банката обръща в този смисъл голямо внимание на това, дали цялата технологична верига в производството на кредитоискателя е правилно организирана и дали снабдяването със суровини, материали и възли отговаря на съответните изисквания за ритмичност. С една дума, един добър потенциален кредитополучател трябва да убеди кредитора си, че цялостният производствен процес, използваните технологии, видът, количествата продукти, кредит срещу лична карта тяхната транспортировка и складиране, помещенията и сградите, времевите отрязъци при извършване на процесите, както и всички други елементи, фактори и параметри на вътрешнофир- мената дейност, отговарят на дадени критерии. Решаването на подобна задача е свързана с вътрешнофирмената логистика и тя дава допълнителна важ- на информация за съответния кредитоискател.
Кредиторът се стреми да си изясни дали цялостното вътрешнофирмено планиране и практическото осъществяване на производството съответства на установените схващания за даден отрасъл. Тук кредитният експерт изяснява наличието (съотв. отсъствието) на отделни взаимосвързани модули – целепола- гане, подготовка, управление и контрол кредит без поръчител – за да прецени дали технологично- производствените изисквания при кредитоискателя отговарят на установените норми. Той констатира дали при машините и оборудването се наблюдават периоди на “празен ход” и каква е тяхната продължителност дали производствените задачи се спускат така, че се работи под “пресата” на късите срокове, дали има слабости при складирането на суровините, материалите и готовата продукция, дали при постъпване на нови поръчки настъпва технологично объркване и асинхрон в разпределението на задачите и т.н. Внимание се отделя и на осъществяваните функции по управлението и контрола на технологиите. От особено значение е взаимната обвръзка между планирането на производството и състоянието на запасите в склада – понякога тук може да се появи “буфер”, който нарушава ритмичността във фирмения процес. Още по-съществено кредити от частни лица отклонение може да произтече от нарушаването на баланса между планиране на производствения обем и реализацията на готовата продукция (препъл- ване на склада).
На банките е добре известно, че още от началото на 80-те години в производствените фирми широко се използват компютърни програми за оптимизация на вътрешнофирмените производствено-технологични връзки. Тези подходи понякога се прилагат (анализират) от банковите експерти, за да вникнат те по-добре в проблема доколко се провежда ефективно управление и контрол върху протичането на цялостния вътрешнофирмен възпроизводст- вен процес.

Бърз кредит без доход

В развитите пазарни икономики кредитиращата институция изхожда зт схващането, че кредитната благонадеждност на фирмата зависи както от своевременното обновяване на произвежданите продукти (оказваните услуги), така и от динамиката в производствената и технологична области. За един потенциален кредитор е неприемливо финансирането на фирма, която от дълго време не е обновявала своите технологични процеси и която ползва кредит лична карта морално остарели производствени методи. Банката изхожда от убеждението, че в съвременните условия конкурентната способност кредити без поръчители на кредитоискателя в решаваща степен зависи от неговия технологичен потенциал и от възможността му да обновява и развива същия. Оценката на технологичния фактор във фирмата дава основание на потенциалния кредитор да прави заключения за нейната бъдеща обща стопанска стабилност както и да разпознава отрано очакваните рискове в тази област. Упоменатият кредити без доказване на доходи критерий често е по-важен за представителя на банката, отколкото данните от баланса на кредитоискателя.

Естествено, за повечето кредитни инспектори детайлното навлизане в технологичната проблематика е задача, която се намира встрани от техните обичайни задачи. Банките на Запад днес обаче изискват все по-настоятелно кредити без доказване на доход от своите кадри напредък по този въпрос. Те изхождат от факта, че множеството посещения във фирми и разговорите, които банковите експерти водят с креди- тоискатели от реалната икономика, обогатяват специализираните познания на техните кадри.